Upphandlingens ramar – upphandlingsprinciperna

Upphandlingsregelverket bygger på EU-direktiv som har implementerats i svensk rätt genom olika upphandlingslagar. När de nya upphandlingsdirektiven antogs 2014 var ett av huvudsyftena att ytterligare betona och stärka upphandling som ett strategiskt verktyg för den offentliga köparen. Av skälen till direktiven framgår tydligt att offentliga inköp ska bidra till att bygga ett smart och hållbart samhälle – där kollektivtrafiken utgör en central byggsten.

De övergripande målen för offentlig upphandling är att:  

  • genom offentliga inköp främja och bidra till att EU:s hållbarhetsmål nås,
  • främja ett kostnadseffektivt användande av skattemedel,
  • främja fri rörlighet inom EU,
  • undanröja ageranden som begränsar konkurrensen,
  • underlätta för företag att göra affärer med offentlig sektor, och
  • se till att det företag som erbjuder de efterfrågade varorna, tjänsterna eller entreprenaderna till de mest förmånliga villkoren vinner upphandlingen.

FN:s globala hållbarhetsmål, där hållbara städer och samhällen är ett av målen (mål 11).


Upphandlingslagarna

Den offentliga upphandlingen styrs av ett antal olika lagar som reglerar på vilket sätt det offentliga ska göra sina upphandlingar. Vilken lag som ska väljas av den offentliga inköparen beror på vad som ska köpas in eller vilket område det berör. Vid upphandling av trafik styrs val av lag bl.a. av vilken typ av trafik det är som ska upphandlas. 

Upphandlingsregelverket består av följande fyra lagar: 

  • lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), 
  • lagen (2016:1146) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF), 
  • lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK), samt
  • lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).


LUF används vid upphandling av i stort sett all kollektivtrafik med buss – huvudsakligen för att transporter faller in under LUF:s tillämpningsområde. Med transporter menas kollektivtrafik, däremot undantas vissa kollektivtrafiktjänster såsom kollektivtrafik på järnväg, med tunnelbana eller på vatten. Dessa styrs enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik, där vissa bestämmelser i LUK istället ska tillämpas. 

Vid upphandling av särskilda persontransporter och skolskjuts är LOU tillämplig lag. Detta för att skolskjuts och särskilda persontransporter inte faller under allmän kollektivtrafik eftersom den inte är öppen för allmänt resande och det krävs olika typer av tillstånd för att använda dessa tjänster.

För såväl LUF som LOU finns olika upphandlingsförfaranden som den upphandlande enheten eller myndigheten kan välja. Beroende på vilken trafik som ska upphandlas kan olika upphandlingsförfaranden vara mer eller mindre fördelaktiga, se Upphandlingsförfarandet för mer information om de olika typerna.

Vill du veta mer om principerna?